Siste søknadsfrist var 14. april 2020.

Tiltaket må være et samarbeid mellom minst tre lokale organisasjoner på Østlandet, hvorav én må være et bibliotek eller en skole.

Ordningen «Arenaer for tilhørighet» skal bidra til at barn og unge kan treffes og få brukt ferdighetene sine. Målet er at flere skal oppleve tilhørighet.

Kriterier for å søke

  • Tiltaket det søkes om støtte til må være i et av fylkene: Oslo, Viken eller Vestfold og Telemark, eller i følgende kommuner i Innlandet: Alle i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke.
  • Tiltaket skal foregå på skolens eller bibliotekets område, og være åpent og tilgjengelig for barn og unge.
  • Tiltaket må være i regi av minst tre organisasjoner/grupper i lokalmiljøet. De må ha et felles mål for aktiviteten det søkes støtte til.
  • Én av samarbeidspartnerne må være et bibliotek eller en skole.
  • I samarbeidet må det også være med en eller flere lokale frivillige organisasjoner, for eksempel husflidslaget, frivilligsentralen, idrettslaget, velforeningen eller FAU.
  • Barn og unge skal være involvert i utformingen av aktivitetene det søkes støtte til.
  • Prosjektet skal ha varighet utover tidsperioden det søkes støtte for.

Skolen eller biblioteket som arena

Skole og bibliotek er valgt som arenaer fordi disse når bredt ut og gir flere muligheten til å delta. Når aktiviteten skjer på et sted der foreldre og barn allerede har en tilknytning blir tilbudet mer tilgjengelig for alle, og lettere å gjøre kjent. I tillegg er skolen og biblioteket i barnas nærmiljø. Korte avstander betyr mye for at alle skal ha muligheten til å delta.

Det er allikevel ikke først og fremst den fysiske arenaen som vektlegges når det avgjøres om en søknad skal få støtte. Innholdet i prosjektet og aktiviteten som skal finne sted er vesentlig. Søknader som kun beskriver oppgradering av skolegården eller bygging av grillplass, for eksempel, får ikke støtte i denne ordningen. Søk heller på lokal tildeling.

Barn og unges medvirkning

Barn og unge skal være involvert i utformingen av aktivitetene det søkes støtte til.

Ved at målgruppen selv er involvert i planleggingen, økes muligheten for at tiltaket blir relevant og attraktivt slik at de unge blir viktige ambassadører for aktiviteten. I tillegg får de nyttig innsikt i frivillig arbeid.

Samarbeid og lokal forankring avgjørende for støtte

Prosjekter som skal få støtte må være et samarbeid mellom minst tre lokale organisasjoner eller grupperinger, hvorav én må være et bibliotek eller en skole. Skolen eller biblioteket må være med som søker for å sikre forankringen der aktivitetene skal finne sted. 

For at prosjektet skal få støtte må i tillegg én eller flere av søkerne være en frivillig organisasjon, for eksempel husflidslaget, frivilligsentralen, idrettslaget, velforeningen eller FAU. Det er avgjørende at prosjektet er bygd på samarbeid, engasjement og delaktighet i nærmiljøet.

Søkerorganisasjonene må ha et felles mål for aktiviteten det søkes støtte til.

Samarbeid med frivillige aktører er viktig fordi vi ser at fellesskapet i lokalmiljøet styrkes når det skapes relasjoner mellom flere grupperinger i lokalsamfunnet.

Tidligere tildelinger i "Arenaer for tilhørighet"

Våren 2020 ble 13,5 millioner kroner fordelt på 28 prosjekter.

Våren 2019 ble i overkant av 13 millioner kroner fordelt på 39 prosjekter.

Høsten 2018 ble 18,8 millioner kroner fordelt på 40 prosjekter.

Ferdigheter, forbilder og fellesskap

Tre begreper er sentrale for oss i arbeidet for at alle barn og unge skal oppleve tilhørighet: Ferdigheter, forbilder og fellesskap.

Ferdigheter: Vi vil støtte fritidstiltak der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke sin kompetanse. Vi mener arenaer der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter på forskjellige områder er viktige for at de skal oppleve mestring.

Forbilder: Vi vil støtte tiltak der barn og unge får tilgang på gode rollemodeller. Vi mener at det er viktig for barn og unge å ha tilgjengelige og relevante forbilder å strekke seg mot. Foreldre er viktige rollemodeller, men forbilder kan også være for eksempel treneren, fritidslederen på ungdomsklubben, dirigenten, læreren eller bibliotekaren.

Felleskap: Vi vil støtte møteplasser, i tilknytning til skolen eller biblioteket, der barn og unge blir en del av et felleskap. Vi mener det er viktig at flere aktører samarbeider, fordi ved å skape relasjoner mellom flere aktører i lokalsamfunnet styrkes fellesskapet. Videre, gjennom å inkludere organisasjoner også utenfor skolen og biblioteket vil flere få høre om tilbudet og flere vil ønske å delta.

Vi mener at ved å styrke disse tre områdene vil vi bidra til gjøre barn og unge mer robuste, og dermed bedre i stand til å skape seg et godt liv.

For å bidra til å styrke barn og unges tilhørighet vil vi:

- Støtte eksisterende og nye arenaer knyttet til skole og bibliotek, der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke kompetansen sin.

- Stimulere til samarbeid mellom sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet.

- Sette søkelyset på frivillighetens rolle for å skape tilhørighet for flere i lokalsamfunnet, og utforske hvordan denne rollen kan styrkes.

Kontaktinfo

For mer info om ordningen, kontakt Ane Marte Ringstad, epost: amr@sparebankstiftelsen.no, tlf.: 924 12 877 eller Siri Angell Flengsrud, epost: siri.flengsrud@sparebankstiftelsen.no, tlf.: 468 97 190.

Søknadsskjema finner du her

Kartlegging og analyse

Som en del av satsningen på "Arenaer for tilhørighet" har vi i samarbeid med Vista Analyse gjort et arbeid for å kartlegge hvorvidt barn og unge opplever tilhørighet, og hvordan de mener at flere kan føle at de hører til. Du kan laste ned rapporten her.