Den første tildelingsrunden i støtteordningen hadde søknadsfrist 30. mai 2018. Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet kunne søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge på skolens eller bibliotekets område.

Høsten 2018 ble 40 søknader innvilget, og til sammen 18,8 millioner kroner er fordelt på følgende prosjekter: Tildelinger "Arenaer for tilhørighet"

Ny mulighet for å søke denne ordningen er ikke fastsatt.

Skolen eller biblioteket som arena

For å få støtte til tiltak er kriteriene at tiltaket skal foregå på skoler eller biblioteker på Østlandet, at de er åpne og tilgjengelige for alle og at tiltaket ikke skal skje i undervisningstiden.

Skole og bibliotek er valgt som arenaer fordi disse når bredt ut og gir flere muligheten til å delta. Når aktiviteten skjer på et sted der foreldre og barn allerede har en tilknytning blir tilbudet mer tilgjengelig for alle, og lettere å gjøre kjent. I tillegg er skolen og biblioteket i barnas nærmiljø. Korte avstander betyr mye for at alle skal ha muligheten til å delta.

Det er allikevel ikke først og fremst den fysiske arenaen som vektlegges når det avgjøres om en søknad skal få støtte. Innholdet i prosjektet og aktiviteten som skal finne sted er vesentlig. Søknader som kun beskriver oppgradering av skolegården eller bygging av grillplass, for eksempel, får ikke støtte i denne ordningen.  Søk heller på lokal tildeling.

Samarbeid og lokal forankring avgjørende for støtte

Prosjekter som skal få støtte må være et samarbeid mellom minst tre organisasjoner eller grupperinger, hvorav én må være et bibliotek eller en skole. Skolen eller biblioteket må være med som søker for å sikre forankringen der aktivitetene skal finne sted. 

For at prosjektet skal få støtte må i tillegg én eller flere av søkerne være en frivillig organisasjon, for eksempel FAU, husflidslaget eller idrettslaget. Det er avgjørende at prosjektet er bygd på samarbeid, engasjement og delaktighet i nærmiljøet. Det er også ønskelig at barn og unge er deltakende i prosessen.

Samarbeid med frivillige aktører er viktig fordi vi ser at fellesskapet i lokalmiljøet styrkes når det skapes relasjoner mellom flere grupperinger i lokalsamfunnet.

Ferdigheter, forbilder og fellesskap

Tre begreper er sentrale for oss i arbeidet for at alle barn og unge skal oppleve tilhørighet: Ferdigheter, forbilder og fellesskap.

Ferdigheter: Vi vil støtte fritidstiltak der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke sin kompetanse. Vi mener arenaer der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter på forskjellige områder er viktige for at de skal oppleve mestring.

Forbilder: Vi vil støtte tiltak der barn og unge får tilgang på gode rollemodeller. Vi mener at det er viktig for barn og unge å ha tilgjengelige og relevante forbilder å strekke seg mot. Foreldre er viktige rollemodeller, men forbilder kan også være for eksempel treneren, fritidslederen på ungdomsklubben, dirigenten, læreren eller bibliotekaren.

Felleskap: Vi vil støtte møteplasser, i tilknytning til skolen eller biblioteket, der barn og unge blir en del av et felleskap. Vi mener det er viktig at flere aktører samarbeider, fordi ved å skape relasjoner mellom flere aktører i lokalsamfunnet styrkes fellesskapet. Videre, gjennom å inkludere organisasjoner også utenfor skolen og biblioteket vil flere få høre om tilbudet og flere vil ønske å delta.

Vi mener at ved å styrke disse tre områdene vil vi bidra til gjøre barn og unge mer robuste, og dermed bedre i stand til å skape seg et godt liv.

For å bidra til å styrke barn og unges tilhørighet vil vi:

- Støtte eksisterende og nye arenaer knyttet til skole og bibliotek, der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke kompetansen sin.

- Stimulere til samarbeid mellom sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet.

- Sette søkelyset på frivillighetens rolle for å skape tilhørighet for flere i lokalsamfunnet, og utforske hvordan denne rollen kan styrkes.

Kriterier for å søke på "Arenaer for tilhørighet"

  • Tiltaket det søkes om støtte til må være i et av fylkene: Østfold, Vestfold, Telemark, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud eller kommunen Ringsaker i Hedmark.
  • Tiltaket skal foregå på skolens eller bibliotekets område, og være åpent og tilgjengelig for barn og unge.
  • Tiltaket må være i regi av minst tre organisasjoner/grupper i lokalmiljøet. Det er viktig at de har samarbeidet om en felles visjon for prosjektet.
  • Én av samarbeidspartnerne må være et bibliotek eller en skole.
  • I samarbeidet må det også være med en eller flere frivillige organisasjoner, for eksempel FAU, elevrådet, husflidslaget eller idrettslaget. Organisasjonene må være lokalt forankrert.
  • Tiltaket skal skape aktivitet over tid og være langvarig. Varighet utover prosjektperioden prioriteres.

Kartlegging og analyse

Som en del av satsningen på "Arenaer for tilhørighet" har vi i samarbeid med Vista Analyse gjort et arbeid for å kartlegge hvorvidt barn og unge opplever tilhørighet, og hvordan de mener at flere kan føle at de hører til. Du kan laste ned rapporten her.

Kontaktinfo

For mer info om ordningen, kontakt Linn C. Lunder, epost: linn@sparebankstiftelsen.no, tlf.: 928 10 052