Tiltaket som får støtte skal foregå på skolens eller bibliotekets område.

Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet ble i april 2018 invitert til å søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge. Søknadsfristen var 30. mai 2018. De som har søkt får svar innen 25. september. Tidspunkt for ny utlysning innen denne tilskuddsordningen er ikke fastsatt.

Ferdigheter, forbilder og fellesskap

Tre begreper er sentrale for oss i arbeidet for at alle barn og unge skal oppleve tilhørighet: Ferdigheter, forbilder og fellesskap.

Ferdigheter: Vi vil støtte fritidstiltak der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke sin kompetanse. Vi mener arenaer der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter på forskjellige områder er viktige for at de skal oppleve mestring.

Forbilder: Vi vil støtte tiltak der barn og unge får tilgang på gode rollemodeller. Vi mener at det er viktig for barn og unge å ha tilgjengelige og relevante forbilder å strekke seg mot. Foreldre er viktige rollemodeller, men forbilder kan også være for eksempel treneren, fritidslederen på ungdomsklubben, dirigenten, læreren eller bibliotekaren.

Felleskap: Vi vil støtte møteplasser, i tilknytning til skolen eller biblioteket, der barn og unge blir en del av et felleskap. Vi mener det er viktig at flere aktører samarbeider, fordi ved å skape relasjoner mellom flere aktører i lokalsamfunnet styrkes fellesskapet. Videre, gjennom å inkludere organisasjoner også utenfor skolen og biblioteket vil flere få høre om tilbudet og flere vil ønske å delta.

Vi mener at ved å styrke disse tre områdene vil vi bidra til gjøre barn og unge mer robuste, og dermed bedre i stand til å skape seg et godt liv.

Hvorfor skolen og biblioteket?

Vi har valgt skolen og biblioteket som arenaer fordi disse når bredt ut og gir flere muligheten til å delta. Når aktiviteten skjer på et sted der foreldre og barn allerede har en tilknytning blir tilbudet mer tilgjengelig for alle og lettere å gjøre kjent. Skolen og biblioteket er også i barnas nærmiljø. Korte avstander betyr mye for at alle skal ha muligheten til å delta.

Tiltaket skal ikke skje i undervisningstiden, men skolen eller biblioteket må være med som søker for å sikre forankringen der aktivitetene skal finne sted. Dette er også viktig for langsiktigheten i prosjektet. Vi er opptatt av at tiltakene som iverksettes ved hjelp av bidrag fra oss skal være langvarige. Selv om tiltaket skal finne sted på skolen er frivillige krefter avgjørende i og med at tiltaket skal skje utenom undervisningstiden.

For å bidra til å styrke barn og unges tilhørighet vil vi:

- Støtte eksisterende og nye arenaer knyttet til skole og bibliotek, der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke kompetansen sin.

- Stimulere til samarbeid mellom sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet.

- Sette søkelyset på frivillighetens rolle for å skape tilhørighet for flere i lokalsamfunnet, og utforske hvordan denne rollen kan styrkes.

Kriterier for å søke på "Arenaer for tilhørighet"

  • Tiltaket det søkes om støtte til må være i et av fylkene: Østfold, Vestfold, Telemark, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud eller kommunen Ringsaker i Hedmark.
  • Tiltaket må være i regi av minst tre organisasjoner/grupper i lokalmiljøet. Én av samarbeidspartnerne må være et bibliotek eller en skole og det må være med en eller flere frivillige organisasjoner, for eksempel FAU, elevrådet, husflidslaget eller idrettslaget.
  • Tiltaket skal foregå på skolens eller bibliotekets område, og være åpent og tilgjengelig for barn og unge.
  • Tiltaket skal skape aktivitet over tid.
  • Frivillighet og egeninnsats vektlegges.

Kartlegging og analyse

Som en del av satsningen på "Arenaer for tilhørighet" har vi i samarbeid med Vista Analyse gjort et arbeid for å kartlegge hvorvidt barn og unge opplever tilhørighet, og hvordan de mener at flere kan føle at de hører til. Du kan laste ned rapporten her.

Eksempler på tidligere tildelinger

- Foreldre og barn på Bjølsen skole hadde matfestival og laget kokebok.

-  Elever på Bleiker videregående skole holder programmeringskurs for grunnskoleelever i Asker.

- Skogselskapet i Oslo og Akershus har i samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski laget en møte- og aktivitetsplass i et lite skogområde nær skolen.

- Nova Aktivitetssenter, som har lokaler i tilknytning til Borgen skole i Asker, fikk støtte til medielab. Aktivitetssenteret er gratis og åpent for alle skolens elever.

- Lærer Jens H. Myklebost fikk støtte til Kveldslaboratoriet som han har opprettet som en ny fritidsaktivitet.

- Snertingdal skole fikk støtte til restaurering av en bevaringsverdig låve. Med gamle håndverksteknikker har elevene restaurert den gamle låven.

- Sammen med Stedda fritidsklubb, Foreldrenes venneforening og Grei Innebandy gjør Rødtvet skole i Oslo skolegården til et godt sted å være både i og utenom skoletiden.

- FAU på Volla skole arrangerte fotokurs for elevene og laget fotoutstilling for gamle elever

Kontaktinfo

For mer info om ordningen, kontakt Linn C. Lunder, epost: linn@sparebankstiftelsen.no, tlf.: 928 10 052