Med gamle håndverksteknikker har elevene på Snertingdal ungdomsskole restaurert den gamle låven gjennom høsten 2016. Siste hånd på verket var å male låven rød – og malingen laget de selv!

Lokale håndverkere og folk med kunnskap om gamle bygningstradisjoner har bistått med kunnskap om restaurering.

(Film av: Mats Muri)

Låven ligger på småbruket Kjenset, som grenser inn mot skolen, og som er eid av Gjøvik kommune.

- Vi hadde en gammel flott låve. En av de som står der litt uberørt av tidens tann. Vi tenkte at denne må vi gjøre noe med, og at her kan elevene lære om restaureringsprinsipper, om gammel byggeskikk og gamle bygningsteknikker, sier Lars Ligaarden, primus motor for prosjektet og tidligere rektor på Snertingdal skole.

Han innhentet en tilstandsvurdering og kostnadsoverslag og sendte søknad til Sparebankstiftelsen DNB om støtte til restaureringen. Her skrev han hvordan de tenkte seg prosjektet, at elevene skulle være med å restaurere den gamle låven, og at det skulle involvere opplæring i gamle håndverksteknikker.

Beskriv søkeren:
Snertingdal skole er en 1.-10. skole i bygda Snertingdal i Gjøvik kommune. Skolen har ca 240 elever totalt. Vi er plassert i et vakkert og variert kulturlandskap, med aktivt jordbruk, store skogområder og med Skonnordstjernet og Ringsjøen som nærliggende vannområder.

Helt siden skolen ble tatt i bruk (høsten 2007) har vi hatt som en viktig målsetting å kunne utnytte de læringsmulighetene som ligger i lokalsamfunnet rundt oss. Vi har rike læringsmuligheter i naturen, i bygdas mangfoldige historie - og i alle de ressursene som menneskene rundt oss representerer.

Denne målsettingen har vi ivaretatt gjennom mange ulike aktiviteter. Her kan særlig nevnes at vi har vært prosjektskole innunder ordningen "Den naturlige skolesekken" (etablert av Naturfagsenteret i Oslo) i 3 år. Det har gitt oss mulighet til å utvikle kompetanse og undervisningsopplegg innenfor "uteskoleaktiviteter". Inneværende skoleår er prosjektet vår å kartlegge historiske læringsmuligheter i lokalmiljøet.

Hvilket formål søker du gave under? Kulturminner og historie

Beskriv prosjektet/tiltaket:
Som nevnt under innledende beskrivelse har vi et ekstra fokus på læringsmuligheter knyttet til lokalhistorie dette skoleåret. En av de læringsmulighetene som har dukket opp er småbruket Kjenset som grenser inn til både skole og barnehage. Dette bruket ble ervervet av Gjøvik kommune høsten 2012. Hovedbegrunnelsen var å sikre mer areal til skolen og allmenheten. Bruket har en unik beliggenhet inntil Skonnordstjernet.

Skolen, ungdomskontoret og lag/foreninger i Snertingdal er i ferd med å utvikle planer for hele området - og målsettingen er å etablere "Snertingdal Nærmiljøpark" (se vedlagt kart med beskrivelse.) I den forbindelsen er det søkt om midler over 3 år fra Barne- og familiedepartementet for å utvikle uteområdet. Svar i løpet av april 2013.

Bebyggelsen består av bolighus, garasje og en gammel låve. Låven er bevaringsverdig og framstår som et vakkert og særegent bygningselement i kulturlandskapet. På mange måter kan vi si at dette huset er ei levende lærebok i hvordan livet på småbruket var for noen generasjoner siden. Bygningen trenger en relativt beskjeden restaurering.

I samarbeid med Nedre Snertingdal historiegruppe ønsker skolen å bruke denne låven som en læringsmulighet for elevene - der vi kan sette restaureringsarbeid på fagplanen for u-trinnet (valgfag/arbeidslivsfag) og trekke inn i undervisningen den fagkompetansen som eldre folk i bygda sitter med. Voksne folk med håndverkskompetanse som gjestelærere, en lærer fra skolen som ansvarlig lærer og koordinator - og elevene som ivrige deltakere i et restaureringsprosjekt.

Dette er et tiltak som både er bærekraftig, som vil gi økt innsikt i historien til småbruket - og som vil synliggjøre de håndverkstradisjonene som mange i bygda har.

Etter restaureringsarbeidet vil vi ha en bygning som har mange bruksmuligheter: - vise hvordan livet på småbruket var før - mini teaterscene på låven (fantasiarena) - utstillingsmulighet for gamle gjenstander - "minigalleri" for utstilling av bilder. En annen effekt av tiltaket vil være at vi utvikler en større forståelse av at det er en verdi i å ta vare på eldre bygningsmasse. I tillegg vil vi utvikle et samarbeid mellom skole og historiegruppa som vil få varighet over tid. Når en bevaringsverdig bygning i landbruket er i kommunal eie, er det ikke mulig å søke på de støtteordningene som gjelder for restaurering av tilsvarende bygg i landbruket. Med de trange økonomiske rammene som kommunen har er det ikke aktuelt å bruke penger på slike tiltak.

Hvorfor skal dette tiltaket få penger?
Etter vår oppfatning er dette et godt eksempel på prosjekt der vi ivaretar kulturminner og historie gjennom aktivt handling fra flere grupper. Vi knytter bånd til de menneskene som har håndverkstradisjonene intakt og gir elevene muligheter til å lære om historie og tradisjoner gjennom handling.

Hva skal pengegaven konkret brukes til?
Pengene skal brukes til følgende:
- dekke materialkostnader til restaurering av fjøset.
- dekke deler av arbeidsomkostningen ved restaurering (25% dugnad/75% innleid hjelp)
- dekke informasjons- dokumentasjonskostnader i forbindelse med restaurering

Virksomhetsform: Offentlige instanser/- institusjoner

Har søker mottatt gave tidligere? Nei

Hvilken aldersgruppe vil tiltaket være rettet mot? 7-18 år, over 55 år

Hvor mange timer frivillig innsats/dugnad utløser prosjektet? 250–499

Hvor mange personer vil årlig ha glede av - og benytte dette prosjektet? 700-799

Referanser eller andre tilleggsopplysninger:
Søknaden er et samarbeidsprosjekt mellom Snertingdal skole og Nedre Snertingdal historiegruppe (en underavdeling i Gjøvik Historielag).

Det er utarbeidet en fyldig tilstandsrapport av bygningsvernrådgiver Trond Raddum ved Mjøsmuseet. I tillegg er det utarbeidet en rapport vedr. utbedringsbehov. Begge disse rapportene kan ettersendes av Lars Ligaarden.

(I tillegg er referanser vedlagt søknaden med kontakinfo.)

Søknadsbeløp: Kr. 100 000

Prosjektets budsjett:
85.000   Arbeidskostnader
11.000   Administrasjon i regi av skolen
18.000   Lærertimer 1,5 t/uke i 20 uker
24.000   Materialkostnader til restaurering
10.000   Dokumentasjon av prosjektet/uforutsette utgifter

Kommentar budsjett:
Når det gjelder arbeidskostnader og materialkostnader er dette hentet fra rapporten som er utarbeidet av firmaet "Tradisjon tro" ved Stig Morten Solbakken

Finansieringsplan:
21.000   Dugnadsarbeid (elever/deltakere fra historiegruppa)
5.000     Administrasjon i regi av skolen
18.000   Lærertimer inn i prosjektet fra skolen
4.000     Materialkostnader dekket av skolen/ved gaver
100.000 Støtte fra Sparebankstiftelsen

Sum: kr 148.000

Kommentar Finansieringsplan
Som det framgår av finansieringsplanen vil ikke støtte fra stiftelsen gå til ordinære undervisningstiltak. Det er kun ekstra administrasjon i forhold til tiltaket + andre ekstraordinære kostnader som inngår i søknadsbeløpet.

Låven er restaurert etter antikvariske prinsipper

- Vi har bevart så mye som mulig, og bare skiftet ut det som er nødvendig. Vi har jekket opp låven og erstattet gamle, råtne stolper. Vi har byttet ut en del råtten panel, men passet på at vi ikke bytter ut mer enn nødvendig. Det skal restaureres på riktig måte. Videre har vi restaurert det gamle grisehuset, sier Lars. Nå håper han den skal stå i minst 150 år til.

- Du finner ikke mange slike gamle låver i Snertingdal som har fått stå igjen. Den er en levende lærebok i hvordan livet på småbruket var for noen generasjoner siden. Nå får vi en låve som vil være en liten perle i kulturlandskapet, sier Lars.

En skole i bevaring

Gjennom arbeidet har elevene lært å respektere og ta vare på gamle bygninger og de har lært mye om bygningshistorie.

- De har lært gammelt håndverk, og lært seg de teknikkene som vi hadde fra gammelt av, før vi hadde motorisert utstyr, som spikerpistoler og så videre, sier Lars.

Koke maling på gammeldags måte

Til slutt ble låven malt. På gammeldags vis laget de malingen selv, såkalt komposisjonsmaling. Den ble kokt på stedet samtidig som det ble malt, fordi varm komposisjonsmaling er enklere å påføre enn kald, og trenger bedre inn i trevirket, ifølge ekspertene.

- Dette er egentlig en ganske ufarlig form for maling. Det er rugmjøl, salt, vann, jernvitrol og fargepigment – i fargen engelsk rød. Under kyndig veiledning, har gutta veid opp, blandet sammen, vispet og kokt. Det er ikke alle elever som får oppleve å lage sin egen maling! Sier Lars.

Får gjøre noe praktisk

Den tidligere rektoren sier at det å få gjøre noe praktisk er veldig stas for alle skoleelever, men dessverre er det for få slike anledninger i norsk skole.

- Det er stor motivasjon blant gutta. Når de får gjøre noe praktisk, så blomstrer de opp. Dessuten lærer de mye og har det kjempeartig sammen, sier Lars.

Hvorfor fikk tiltaket støtte?

Et av de fire bidragsområdene til Sparebankstiftelsen DNB er Kulturminner og historie. Innenfor dette området støttes tiltak som lærer barn og unge viktigheten av å ta vare på kulturarven vår, og som bidrar til å bevare håndverkstradisjoner.

- Tiltaket i Snertingdal øker den lokalhistoriske kunnskapen ved at folk får innsikt i historien til småbruket. Det bidrar til økt forståelse for verdien av å ta vare på gamle bygninger. I tillegg videreføres håndverkstradisjonet, sier Birthe M. Selvaag, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.

Snertingdal Nærmiljøpark

Småbruket Kjenset ble kjøpt av Gjøvik kommune i 2012. Det grenser både til Snertingdal skole og en barnehage. Her har lokalmiljøet skapt Snertingdal Nærmiljøpark. Området er tilrettelagt for fellesskap og friluftsliv, med lavvo, gapahuk, utendørs treningspark, buldrestein som barna kan klatre på, musikkbinge for bandøving og tursti langs vannet og badestrand.

Slik lager du malingen selv (komposisjonsmaling):

Til 20 liter maling trenger du:
20 liter vann
0,5 kg jernvitriol
0,5 kg salt
2kg siktet rugmel
4 kg pigment i ønsket farge i pulverform

Kok opp 5 liter vann i en stor gryte, tilsett jernvitriol og salt og la det løse seg opp i vannet i 15 minutter. Rør ut rugmelet i 5 liter kaldt vann, gradvis og med murvisp, til jevn, klumpfri røre. Spe melblandingen i den varme gryta under kraftig omrøring. La syde under omrøring i 30 til 40 minutter på rundt 80 grader (like under kokepunktet). Tilsett deretter pigmentet gradvis under omrøring. La syde på rundt 80 grader i ytterligere 15 minutter under omrøring. La kjølne til 50-60 grader. Da er den malingsklar. Spray gjerne veggen lett med vann før påføring av maling.

1 liter komposisjonsmaling dekker cirka 4 til 5 kvadratmeter. Varm komposisjonsmaling er enklere å påføre enn kald og trenger bedre inn i trevirket. Vær oppmerksom på at dette er ferskvare – lenger tids oppbevaring kan medføre muggdannelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet