• Her finner du informasjon om våre støtteordninger.

 • Organisasjoner kan søke om støtte til tiltak som treffer folk opp til alderen 25 år innenfor våre fire bidragsområder:

  Kunst og kultur

  - Å gjøre kunst og kultur av høy kvalitet tilgjengelig
  - Formidlingstiltak som øker interessen for kunst og kultur
  - At flere barn og unge deltar i kulturaktiviteter

  Nærmiljø og kulturarv

  - Historieformidling og videreføring av tradisjoner ved at flere opplever og bidrar til kulturarven
  - Stedsutvikling som skaper gode møteplasser og aktive nærmiljøer
  - Arenaer som bidrar til livsmestring og deltakelse for barn og unge
  - Ungdoms deltakelse i demokratiet

  Natur og friluftsliv

  - Øke interessen for friluftsliv og få flere ut på tur
  - Styrke naturkunnskapen og inspirere til nysgjerrighet
  - Stimulere hver enkelt til å ta vare på naturen

  Idrett og lek

  - Bidra til idrett for alle, også ved å utvikle ledere og trenere
  - Legge til rette for egenorganiserte aktiviteter
  - Støtte talentutvikling

  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke støtte til ditt prosjekt.

 • Organisasjoner og foreninger kan søke om støtte dersom prosjektet finner sted i Oslo, Viken eller Vestfold og Telemark fylke. I tillegg gis det støtte følgende steder i Innlandet fylke: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt i Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke.

  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke om støtte til ditt prosjekt.

  Er prosjektet av nasjonal verdi, gir vi støtte til hele landet. Se 'Hva er et nasjonalt prosjekt' lenger ned.

  Er du kunstner og vil søke støtte til formidling av kunst til barn og unge. Her får du mer informasjon om hvordan du kan søke støtte.

 • Vi ser etter prosjekter som:
  - har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer)
  - kommer mange til gode, og skaper aktivitet og tilhørighet
  - treffer mennesker i alderen opp til 25 år
  - er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje

  Les gjerne våre Ti tips til en god søknad

  Se også: Informasjon til dere som skal søke om støtte til lekeplass om hva som er viktig for å få innvilget søknaden.

 • Stiftelsen innvilger ikke støtte til:

  - Offentlige kjerneoppgaver.
  - Ordinær drift. Midlertidig driftsstøtte kan gis til kortvarige utviklingsprosjekter eller til tiltak som øker kvaliteten i prosjektet som støttes.
  - Tiltak som allerede er gjennomført, eller prosjekter som allerede er avsluttet før man får svar på søknaden.
  - Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet.
  - Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
  - Forskning, unntatt forskning til formål som angår stiftelsens egen virksomhet.
  - Religiøse og partipolitiske tiltak.
  - Nødhjelp og bistand.

 • Her finner du søknadsportalen. Du finner også lenken via menyen.

  Du finner en videoveiledning til søknadsskjemaet for lokal ordning her.

  NB! Begynn tidlig - ikke vent til siste frist.

 • Dessverre. Du bør heller finne en organisasjon å samarbeide med. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

  Er du kunstner og vil søke støtte til formidling av kunst til barn og unge. Her får du mer informasjon om hvordan du kan søke støtte.

 • Vi spleiser gjerne med andre bidragsytere.

 • Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen.

  (Eventuelle underavdelinger kan søke selv om en annen avdeling ennå ikke har levert sluttrapport. Med underavdeling menes f.eks. at Barnas Turlag Skien er en underavdeling av DNT Telemark).

 • Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge.

 • "Lokal ordning" har søknadsfrist: 1. september.

  "Lokal ordning inntil 50.000 kroner" har et enklere søknadsskjema og kortere behandlingstid (gjelder søknader på beløp under 50.000 kr). Søknadsfrist:
  1. september.

  Søknaden må være sendt innen kl. 23:59 på datoen for søknadsfristen.

  Se ellers våre støtteordninger for mer informasjon.

 • Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift

 • Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Søker bestemmer selv hvilket beløp dere ønsker å søke om avhengig av tiltakets størrelse, behov for finansiering osv. Sjekk våre tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

 • Vi har lagt ut søknadene til noen som har fått støtte. Her finner du dem. OBS! Klikk på hver enkelt artikkel og bla deg nedover siden for å se søknaden.

  Du finner en videoveiledning til søknadsskjemaet her.

 • For søknadsfristen 1. februar: Forvent svar i begynnelsen av mai.

  For søknadsfristen 1. mai: Forvent svar i slutten av juni.

  For søknadsfristen 1. september: Forvent svar i slutten av november.

  Alle søkere får svar på e-post, uavhengig av om de får innvilget støtte eller ikke.

 • Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Sparebanken NOR virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Derfor gis størstedelen av støtten til lag, foreninger, vel og så videre i våre opprinnelsesområder. Dette er fylkene: Oslo, Viken eller Vestfold og Telemark fylke. I tillegg til følgende steder i Innlandet fylke: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt i Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke. Bakgrunnen for dette kan du lese her.

  Det finnes over 30 sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor dersom du har et prosjekt du vil søke om støtte til.

  Merk at når det gjelder prosjekter av nasjonal verdi gir vi støtte til prosjekter også utenfor opprinnelsesområdet.

 • Stiftelsen har en nasjonal støtteordning der det gis støtte til prosjekter til hele landet. Dette innebærer store prosjekter av nasjonal betydning, som for eksempel: Trivselslederprogrammet eller Naturhistorisk museum

  Se alle våre nasjonale tildelinger.

  Les mer om våre støtteordninger

 • Nei. Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir pengestøtte til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av DNB, og får utbytte fra disse aksjene på linje med andre aksjonærer. Stiftelsen bruker sitt utbytte til allmennyttige formål.

  Les mer om hvordan Sparebankstiftelsen DNB ble dannet