• Man kan søke om støtte til tiltak innenfor alle våre fire formålsområder:

  Kunst og kultur

  - Å gjøre kunst og kultur av høy kvalitet tilgjengelig
  - Formidlingstiltak som øker interessen for kunst og kultur
  - At flere barn og unge deltar i kulturaktiviteter

  Nærmiljø og kulturarv

  - Historieformidling og videreføring av tradisjoner ved at flere opplever og bidrar til kulturarven
  - Stedsutvikling som skaper gode møteplasser og aktive nærmiljøer
  - Arenaer som bidrar til livsmestring og deltakelse for barn og unge
  - Ungdoms deltakelse i demokratiet

  Natur og friluftsliv

  - Øke interessen for friluftsliv og få flere ut på tur
  - Styrke naturkunnskapen og inspirere til nysgjerrighet
  - Stimulere hver enkelt til å ta vare på naturen

  Idrett og lek

  - Bidra til idrett for alle, også ved å utvikle ledere og trenere
  - Legge til rette for egenorganiserte aktiviteter
  - Støtte talentutvikling

  Vi gir først og fremst pengestøtte til tiltak som treffer folk opp til alderen 25 år.

  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke støtte til ditt prosjekt.

 • Organisasjoner, lag og foreninger kan søke om støtte til lokale tiltak dersom prosjektet finner sted i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette er områder hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Sjekk andre som gir støtte, og les hvorfor vi støtter lokale tiltak på Østlandet

  Er prosjektet av nasjonal verdi, gir vi støtte til hele landet. Se 'Hva er et nasjonalt prosjekt' lenger ned.
  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke om støtte til ditt prosjekt.

 • Vi ser etter prosjekter som:
  - har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer)
  - kommer mange til gode
  - treffer mennesker i alderen opp til 25 år
  - skaper aktivitet
  - er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  - er innenfor våre formålsområder: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Nærmiljø og kulturarv, Idrett og lek

  Vi oppfordrer til samarbeid med andre organisasjoner, gjerne på tvers av sjangre og grener. At flere i lokalmiljøet er engasjert i det samme prosjektet ser vi som veldig positivt.
  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke støtte til ditt prosjekt.

 • Stiftelsen innvilger ikke støtte til:

  - Offentlige kjerneoppgaver.
  - Ordinær drift. Midlertidig driftsstøtte kan gis til kortvarige utviklingsprosjekter eller til tiltak som øker kvaliteten i prosjektet som støttes.
  - Tiltak som allerede er gjennomført, eller prosjekter som allerede er avsluttet før man får svar på søknaden.
  - Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet.
  - Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
  - Forskning, unntatt forskning til formål som angår stiftelsens egen virksomhet.
  - Religiøse og partipolitiske tiltak.
  - Nødhjelp og bistand.

 • Ja. Her finner du søknadsportalen. Du har også tilgang til den via menyen, eller ved å gå igjennom sjekklisten for å se om du kan søke støtte.

  NB! Begynn tidlig - ikke vent til siste frist.

 • Dessverre. Du bør heller finne en organisasjon å samarbeide med. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 • Vi spleiser gjerne med andre bidragsytere.

 • Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen.

  (Eventuelle underavdelinger kan søke selv om en annen avdeling ennå ikke har levert sluttrapport. Med underavdeling menes f.eks. at Barnas Turlag Skien er en underavdeling av DNT Telemark).

 • Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge.

 • Søknadsfristene er 1. februar og 1. september for lokal ordning. Se ellers våre støtteordninger for mer informasjon.

  NB! Det er lurt å ikke vente til siste frist fordi det kan oppstå treghet i systemet.

 • Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. For vårens søknader (med frist 1. februar) blir det gitt svar i løpet av mai og for høstens søknader (med frist 1. september) får man svar i løpet av desember.

  Vi får inn mange tusen søknader årlig og hver og en skal behandles grundig. Alle avgjørelser om hvem som får støtte tas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

 • Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift

 • Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Søker bestemmer selv hvilket beløp dere ønsker å søke om avhengig av tiltakets størrelse, behov for finansiering osv. Sjekk våre tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

 • Vi har lagt ut søknadene til noen som har fått støtte. Her finner du dem. OBS! Klikk på hver enkelt artikkel og bla deg nedover siden for å se søknaden.

 • Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Gjensidige NOR Sparebank virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Derfor gis størstedelen av støtten til lag, foreninger, vel og så videre i våre opprinnelsesområder. Dette er fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

  Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansforetaksloven.

  Det finnes over 30 sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor dersom du har et prosjekt du vil søke om støtte til: Andre gavegivere

  PS. Vi gir bidrag til prosjekter av nasjonal verdi i hele landet.

 • Når det gjelder prosjekter av nasjonal verdi gir vi bidrag til hele landet. Dette innebærer store prosjekter av nasjonal betydning, som for eksempel: Trivselslederprogrammet eller Naturhistorisk museum

  Det kan søkes om støtte til nasjonale prosjekter hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til gaveavdelingen

  Se alle våre nasjonale tildelinger.

 • Nei. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengestøtte til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av DNB, og får utbytte fra disse aksjene på linje med andre aksjonærer. Stiftelsen bruker sitt utbytte til allmennyttige formål.

  Les mer om hvordan Sparebankstiftelsen DNB ble dannet