Akershus

Sørum skole, Vølneberg vel, Lørenfall og omegn vel, Sørum idrettslag, Sørum bondelag, Blaker og Sørum historielag, FAU ved Sørum skole og FAU ved Nordli barnehage skal i samarbeid sørge for at barna opplever skolen som et godt sted å være.

Gjennom fokus på gode møteplasser i skolens nærområde, vil de legge til rette for lek, læring, vennskap og samarbeid. Planen er å tilrettelegge for aktiviteter som krever lite forberedelse og forpliktelse, men også å tilby større aktiviteter som går over lenger tid, og innebærer opplæring.

Sørum skole/Lørenskog kommune, oppvekst og utdanningssektoren får 600,000 kroner til aktivitetsutstyr for musikklek for de yngre, bandutstyr, kunstverksted, sirkusverksted og byggesett for laftehytte og honorarer for kursing.

Lørenskog musikk- og kulturskole samarbeider med Åsen skole og FAU om å legge til rette for fritidsaktiviteter på skolens område sammen med lokale organisasjoner og institusjoner. Målet er at skolen skal bli et samlingspunkt etter skoletid for både elever og frivillige, hvor elevene opplever mestring og tilhørighet til skolen og nærmiljøet.

Skolen skal arrangere «Utvidet skoledag» hvor elevene muligheten til å prøve ulike aktiviteter, for så å kunne delta etter skoletid i den eller de aktivitetene de velger. Fritidsaktivitetene vil være innen musikk og film, håndverk og matlaging. Eksempler på samarbeid med lokale organisasjoner, er det lokale historielaget som vi holde kurs i plantekurs og nyttevekster, eller det lokale bygdekvinnelaget med kurs i strikking, hekling og lefsebaking.

Lørenskog musikk- og kulturskole/Lørenskog kommune, oppvekst og utdanningssektoren får 600,000 kroner til utstyr og honorar til formidlere.

Sandvika Basketballklubb samarbeider med Emma Hjort skole om å inkludere barn i skolebasket etter skoletid. I samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening og Emma Hjorth barnehage skal de også sørge for Språkkafé på samtidig som baskettreningen. På den måten skal de yngre barna introduseres for basket, og foresatte få kjennskap til idretten og hvordan den organiseres med frivillige. Det jobbes også aktivt med rekruttering av foreldre som frivillige når de kommer for å hente barna.

Skolebasket er et treårig prosjekt. I løpet av denne tiden er målet at gode erfaringer og rutiner gjør at basketballklubben, kommunen og skolen ser verdien av Skolebasket og vil fortsette med aktiviteten.

Sandvika Basketballklubb får 410.000 kroner til prosjektet - til trenerkurs og trenerhonorar.

Foreningen Ung Inkludering samarbeider med Fellesskap fotballklubb, Østerås skole, Østeråsklubben og Civitan klubb Bærum. Ved hjelp av disse aktørene skal 30 elever med valgfaget «Innsats for alle» organisere fotballtreninger, fellesskapstreff og kulturfest. Aktivitetene skal organiseres i skolens gymsal og på uteområdet. Fotballklubben bidrar med fotballkompetanse og erfaring i arrangering av turneringer. Østeråsklubben bidrar med lokaler og ansatte til fellesskapstreffene. Ung Inkludering bidrar med veiledere. Og Civitan klubb Bærum stiller med frivillige på treffene og bidrar som sjåfører.

Hovedmålet med prosjektet er at ungdommene knytter nye bånd og at erfaringene skal bidra til videre aktivitet og samarbeid.

Ung Inkludering får 400.000 kroner til organisering av prosjektet, mat og drikke og kursing av frivillige.

Foreningen Arena Borgen skal i samarbeid med Hagaløkka barneskole, FAU på skolen, Borgen innbyggertorg og Nova ungdomsklubb etablere en attraktiv møteplass der deltakerne møtes regelmessig, på tvers av nettverk, lærer seg ferdigheter og opplever et fellesskap. Aktivitetene skal foregå på innbyggertorget som ligger i tilknytning til Hagaløkka barneskole.  

Arena Borgen har som mål å skape og tilby møteplasser og aktiviteter på Borgen. De har valgt å ha fokus på dans fordi dette er et internasjonalt språk som de allerede har erfart suksess med i nærmiljøet.

Arena Borgen får 240.000 kroner til danseinstruktører og kursing av ungdom.

Gjerdrum bibliotek samarbeider med Frivilligsentralen, Ressursnettverk for barn og unge og Fritidstjenesten i Gjerdrum kommune om å sette i gang etter-skoletid-aktiviteter på biblioteket.

Biblioteket har økt bemanningen på ettermiddagstid, og med mulighet for å kjøpe inn utstyr og kompetanse til ulike aktiviteter, er målet å etablere et fast fritidstilbud som er tilgjengelig for alle. Biblioteket er en del av det lokale kulturhuset og i kort gangavstand fra den lokale barneskolen.

Gjerdrum kommune får 50,000 kroner til aktivitetsutstyr og instruktører.

Buskerud

Gulskogen skole, FAU og Strømsgodset idrettsforening vil sammen gjøre skolebiblioteket til et nærmiljøhus for alle barn og unge i bydelen. Aktivitetene skal være gratis og organiseres i samarbeid mellom skole, idrettslag, foreldre og frivillighetssentralen i bydelen.

BibloGulskogen vil jobbe for å utdanne unge aktivitetsledere som kan lede aktiviteter som for eksempel spill, sjakk, gitar og film. De skal trekke inn aktiviteter fra skolens valgfag, som Innsats for andre, Medier og informasjon, Sal og scene og Matlaging og friluftsliv.

Gulskogen skole/Drammen kommune får 3 millioner kroner til utstyr til, og ombygging av skolebiblioteket.

Øvre Eiker bibliotek samarbeider med Ungdommens kulturmønstring, Unge Arrangører Øvre Eiker, Røren barne- og ungdomsteater, Hokksund byutvalg, Øvre Eiker skolekorps, Øvre Eiker kulturskole og Hokksund ungdomsskole. De jobber for å få på plass en scene på biblioteket som skal bli et møtested for aktivitet.

Bibliotekscenen har potensial for å bli en viktig del av nærmiljøet til ungdom i Øvre Eiker kommune - som kulturarena og møteplass. Prosjektet vil vise mulighetene som ligger i koblingen mellom offentlige institusjoner og frivilligheten.

Øvre Eiker bibliotek/Øvre Eiker kommune, seksjon kultur og livskraft får 400,000 kroner til bygging av, og utstyr til scenen, midler til opplæring i bruk av utstyret, samt kursholdere til samarbeidsprosjekter.

Konnerud Idrettslag samarbeider med Svensedammen skole og FAU ved skolen. Sammen ønsker de å arrangere en ungdomsklubb på kveldstid på ungdomsskolen. På Klubben vil ungdommene få mulighet til å delta på forskjellige workshops og aktiviteter, men også bare «henge» sammen.

Svensedammen skole er bygget for slik bruk, med en stor og fin kafeteria som hovedsamlingspunkt. Klasserommene rundt vil bli brukt til ulike verksteder og E-sport for spillinteresserte ungdommer. Målet er, gjennom samarbeid, å bygge opp et fantastisk lokalmiljø på Konnerud.

Konnerud Idrettslag får 160.000 kroner til bordtennisbord, spill, projektor og kursing.

Oppland

Fyrverkeriet bibliotek samarbeider med Østre Toten folkebibliotek, Gjøvik bibliotek og litteraturhus, Flere Farger Toten, forfattere, dramapedagoger og frivillige. Sammen skal de organisere flerkulturelt skriveverksted og fortellerverksted på bibliotekene. Flere farger baserer seg på Fargespillmetodikken hvor møter mellom mennesker og kulturer brukes til å skape kunst -og kulturuttrykk. Prosjektet henvender seg til hele befolkningen, men aktiviteter for barn og unge blir spesielt ivaretatt.

På verkstedet skal deltagerne skrive dikt, noveller og andre korte tekster. Målet for skriveverkstedet er å skape et flerkulturelt fellesskap blant de som er opptatt av å skrive, og at tekster kan brukes i sceneproduksjonen Flere Farger Toten.

Fyrverkeriet bibliotek/Vestre Toten kommune får 300.000 kroner til instruktører og kursmateriell.

Valdres Cheerleading Klubb Wildcats samarbeider med Briskeby ungdomshus, Valdes videregående skole og Valdres folkebibliotek. De skal organisere en skrivekonkurranse på biblioteket, hvor de beste historiene blir gjort om til en danseoppvisning. Ungdommene skal bidra på ulike måter inn i prosjektet hvor alle jobber mot et felles mål. Danseøvingene skal foregå på skolen under veiledning av trenere fra cheerleadingklubben. Samarbeidet mellom lokale aktører vil forhåpentligvis bidra til nye prosjekter og flere som vil jobbe frivillig.

Valdres Cheerleading Klubb Wildcats får 80.000 kroner til honorarer, utstyr og kostnader i forbindelse med danseoppvisningen.

Oslo

FAU på Lakkegata skole samarbeider med skolen og Dragen fritidsklubb om å skape et aktivitetsanlegg i skolegården. Det er stort potensial i skolens uteområde, og prosjektet vil gjøre at barna kan bruke skolen i større grad etter skoletid med og uten foreldre. I tillegg til å bli et område som legger til rette for egenorganisert aktivitet skal det bygges blant annet scene og drivhus. Elevene har vært involvert i planleggingsprosessen, og viser stor entusiasme for prosjektet.

Dragen fritidsklubb er åpen alle ettermiddager og vil bruke området til sine aktiviteter. De har blant annet et prosjekt for dyrking av mat. Ved å lage et anlegg som er velegnet for barn og unge, men også for voksne skaper det en god møteplass i området. Dette blir en arena for både skolen, frivilligheten og andre lokale krefter.

FAU på Lakkegata skole får 2 millioner kroner til aktivitetsanlegg i skolegården med scene, drivhus og områder for fysisk aktivitet.

Deichman Bibliotek på Grünerløkka og Kirkens Bymisjon vil i samarbeid med en rekke andre organisasjoner, som Grünerløkka husflidslag, Relove, Restarters Oslo og Circular Ways, skape et godt liv for barn og unge gjennom generasjonsmøter på biblioteket. Satsingen muliggjøres av en omfattende ombygging av biblioteket hvor et av hovedmålene er å tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Oslo Kommune/Deichman Bibliotek (Grünerløkka) får 1,335 millioner kroner til utstyr og lønn til prosjektkoordinator og kurs og opplæring av frivillige.

Kulturgruppa i FAU ved Sinsen skole har tatt initiativ til bruk av skolebiblioteket som møteplass utenom skoletiden, i samarbeid med Sinsen skole, FAU i Sinsen barnehage og Sinsen Kulturhus.

Prosjektets overordnede idé er å gi alle barn på Sinsen, uansett alder, bakgrunn og levekår tilgang til litteratur og kultur gjennom skolebiblioteket. De legger vekt på at kulturopplevelser har en egenverdi, samtidig som det er et virkemiddel for å skape tilhørighet og samvær på Sinsen på tvers av ulike miljø, alder og bakgrunn.

Sinsen skole/Oslo kommune, Utdanningsetaten, får 800.000 kroner til opprusting av biblioteket og utstyr for å legge til rette for aktiviteter på Sinsen.

Furuset bibliotek og aktivitetshus samarbeider med Kultur uten grenser, Furusetfestivalen, Granittrock og Kloden om prosjektet «Groruddalsprodusentene». Sammen vil de bygge videre på Groruddalen Kulturproduksjon, et prosjekt som startet opp i 2018, blant annet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Prosjektet innebærer at ungdom lærer å planlegge og gjennomføre egne kulturarrangementer eller produksjoner. Dette skjer på biblioteket. Målet er å etablere et læringsmiljø for ungdom som skal jobbe for å skape felles opplevelser for jevnaldrende.

En viktig del av prosjektet er å bevisstgjøre ungdom på at de også selv er rollemodeller. Ved å arrangere festivaler eller arrangementer er de også med på å definere hvordan de vil at lokalmiljøet skal være.

Oslo Kommune/Deichman Bibliotek (Furuset) får 750.000 kroner til prosjektet Groruddalsprodusentene.

Deichman Bibliotek på Bjørnholt skal i samarbeid med frivillige fra Ung Arena Sør og elevrådet på Bjørnholt skole etablere biblioteket som en lokal musikkarena. Biblioteket er samlokalisert med, og er skolebibliotek for, videregående- og ungdomsskolen.

Sammen med frivillige skal ungdom få ansvar for å arrangere kurs og konserter. I samarbeid med skolen skal elever med valgfaget «Innsats for andre» jobbe med prosjektet etter skoletid som praksis. Videre skal ungdom få opplæring i bruk av utstyret og tekstkurs, og disse får ansvar for videreformidling.

Til prosjektet får Oslo Kommune/Deichman Bibliotek (Bjørnholt) 499.000 kroner, til bygging av musikkstudio i biblioteket og kurs i lydteknikk og tekstproduksjon.

Deichman Bibliotek på Holmlia vil i samarbeid med Unge Holmlianere og Holmliainitiativet etablere HolmliAkademiet. Prosjektets idé er å gi ungdommer på Holmlia muligheten til å utvikle sitt potensiale til å bli gode ledere og rollemodeller. Satsingen baserer seg på modell av Alnaskolen, og har også hentet inspirasjon fra Tøyenakademiet.

Ungdommene skal kurses innen ledelse og organisasjonsarbeid. I tillegg skal alle deltakerne på akademiet ha praksis, og det legges opp til at dette kan skje i aktiviteter som foregår på biblioteket. Ved å gi ungdommene mulighet til å arbeide i organisasjoner og foreninger som driver med aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet, er ambisjonen at de får satt teorien ut i livet og vil oppleve mestring og en dypere forståelse av det de har lært.

Oslo Kommune/Deichman Bibliotek (Holmlia) får 499.000 kroner til utstyr, ekskusjoner og honorarer i forbindelse med etablering av HolmliAkademiet.

Majorstuen skoles barnekor, Rødhettene og Ulvene har sammen med Musikk på Majorstuen skole, Barratt Due musikkinstitutt og elevrådet og FAU ved skolen, opprettet Musikk på Majorstuen symfoni, som er et frivillig lag.

Sammen vil de skape en arena for tilhørighet for alle elever ved skolen gjennom et stort felles musikkprosjekt på Majorstuen skole. Alle elever skal deltar i et musikalsk uttrykk, som de kan mestre og som vil gi en opplevelse av skolen som en inkluderende og positiv arena for hver enkelt.

Majorstuen skoles barnekor får 600,000 kroner til utstyr og undervisning.

ByVerkstedet arbeider tverrfaglig innen design, håndverk, arkitektur og byutvikling. I dette prosjektet samarbeider de med, Deichman Bibliotek på Holmlia og Unge Holmlianere.

De skal gjennomføre verkstedaktiviteter som etter-skoletid-aktivitet på biblioteket. Gjennom deltagelse i verkstedsaktivitetene ønsker de å bygge en positiv kultur rundt ungdommene der de opplever fellesskap gjennom praktisk arbeid og samarbeid. Deres langsiktige mål er at erfarne deltakere får mulighet til å fungere som mentorer og rollemodeller for andre ungdommer, gjennom gradvis mer ansvar i de åpne verkstedene.

Byverkstedet får 490,000 kroner til utstyr, gjennomføring og dokumentasjon av verkstedsaktiviteter og kursing av ledere.

TekstLab, Deichman Bibliotek på Stovner, Biblo Tøyen, Deichman Bibliotek på Tøyen og lokale organiserte og ikke-organiserte krefter har gått sammen om et prosjekt som skal foregå på bibliotekene. Prosjektet er en videreutvikling av TekstLabs program i bydeler i Oslo hvor de har etablert samarbeid med bibliotek og frivillige organisasjoner.

Barn og ungdom utvikler egne tekster og formidlingsform. Sammen med lokale krefter arrangeres Scratch-kvelder hvor de unge presenterer fortellinger for et publikum. Ved enkelte anledninger vil Scratch-kveldene utvides til Lokalsamfunnsfest hvor frivillige krefter står for arrangementet. Her vil foreldrene bli involvert i matlaging og servering. Visningene blir møtested på tvers av generasjoner og kultur. Tekstene blir utgangspunkt for samtale og debatt, og skaper stolthet og mestringsfølelse.

The Artxchange Shanti Brahmachari får 485.000 kroner til honorarer for kursing og opplæring og råvarer til matlaging.

Haugerud strykeorkester samarbeider med Foreningen kunst på Haugerud, Haugerud trommeorkester og Trosterud skole og aktivitetsskole om å gi barn og unge kunst- og musikkopplæring.

Trosterud skole har som mål at skolen skal bli en møteplass også etter skoletid. Kunst- og musikkaktivitetene skal bidra til dette, med øvinger, verksteder og konserter som møteplasser. I tillegg planlegges Fargerudfestivalen, der barna skal vise frem det de har lært til hverandre, familie og naboer.

Haugerud strykeorkester får 392.000 kroner til gjennomføring av kunst- og musikkrelatert aktiviteter og Fargerudfestivalen.

Tøyen Unlimited ble etablert i 2016 for innbyggere på Tøyen og Grønland som brenner for å skape positiv endring i nærmiljøet. I samarbeid med blant annet Deichman Tøyen og Biblo Tøyen, Områdeløftene Tøyen og Grønland ved Bydel Gamle Oslo, Kastler/Skjeseth Architects og Bygg og bevar, vil de sørge for at flere unge skal opplever lokal tilhørighet.

De vil bruke istandsettingen av Grønlandsleiret 28 som prosjekt. Bygningen fra 1812 står der Tøyen, Grønland og Gamlebyen møtes, og blir utgangspunkt for nye måter å formidle kulturarv og skape lokal tilhørighet og fellesskapsfølelse. Det planlegges jevnlige arrangementer på Deichman Tøyen og Biblo Tøyen. 

Tøyen Unlimited får 340.000 kroner til kurs, formidling og konseptutvikling.

FAU ved Vålerenga skole skal sammen med skolen, Vålerenga Vel og Vålerenga kirke organisere aktiviteter etter skoletid på Vålerenga skole. Aktivitetene skal foregå både i skolens lokaler, som gymsal, skolekjøkken og sløydrom, og i skolens egen hage. Sammen ønsker de å gi tilbud til alle aldersgrupper gjennom kurs i hagebruk, tilbud om møteplasser for unge og gamle, og ulike aktiviteter for alle i nærmiljøet.

Vålerenga skole får 300.000 kroner til undervisningsmateriale og innleie av fagpersoner til å skape programinnhold.

Ung i Kor Oslo skal sammen med Vaal skole og Vaal skoles FAU, og med Sofienberg skole og Sofienberg skoles FAU, etablere skolekor ved hver av de to skolene. Aktiviteten skal foregå i de respektive skolenes lokaler og etableres som fritidstilbud for elevene.

I regi av FAU ved de respektive skolene skal det etableres styrer, og de frivillige kreftene vil bestå av foreldre eller andre voksne i lokalsamfunnet.

Ung i Kor Oslo får til sammen 360.000 kroner til etablering av barnekor ved Vaal skole og ungdomskor ved Sofienberg skole.

Gamlebyen skole samarbeider med skolens FAU, skolens elevråd og KIGO (Kultur i Gamle Oslo) om å utvikle Musikkloftet til å bli skolens og nabolagets eget kulturhus med et bredt tilbud av aktiviteter både i og utenom skoletida. Musikkloftet er en del av skolen og ligger i samme bygning som skolebiblioteket og gymsalen. I dag står det stort sett tomt, men med enkle grep kan det bli et attraktivt lokale for ulike aktiviteter innen musikk, dans og drama. Dette vil være et godt supplement til øvrige aktiviteter i nabolaget og vil være åpent for alle barn.

Gamlebyen skole får 146.000 kroner til oppgradering av musikkloftet med scene, amfi, sceneteppe og speilvegg, samt til gjennomføring av aktiviteter.

One People samarbeider med Stovner videregående skole, Deichman Stovner, Høybråten og Stovner Idrettslag, Lif Laga og Bydel Stovner. De vil etablere en eplehage på 30 trær, drevet fram og frontet av en egen ungdomsgruppe, og vil på denne måten skape en ny arena for ungdom i bydel Stovner.

Siden 2016 har barn og unge i bydelen plukket epler og produsert førsteklasses epledrikk, i regi av Lif Laga. Nå skal ungdommer også være med på å plante og stelle trærne. Skolen eier grunnen eplelunden skal stå på og vil bidra med nødvendig stell og vedlikehold. Mye av rekrutteringen og planleggingen vil skje på biblioteket. Idrettslaget skal bidra med frivillige.

One People får 97.000 kroner til epletrær, vanningssystem, gjødsel og kursing.

FAU på Hallagerbakken skole samarbeider med Hallagerbakken skole, elevrådet og Holmlia Yacht Club. De skal sammen etablere en fredagsklubb på skolen. Hovedmålet er å skape en trygg, morsom og samlende møteplass for elever på femte til sjuende trinn. Arbeidet er satt i gang etter ønske fra elevrådet. Foreldrene skal jobbe frivillig, for å bidra til sterkere samhold også blant dem.

Hallagerbakken skoles FAU får 80.000 kroner til musikkanlegg, diskolys, bordtennisbord, spill og popkornmaskin.

Barnelaget i Oslo er et lokallag i Noregs Ungdomslag. I samarbeid med blant annet Ammerud skole og aktivitetsskole, Norges Ungdomslag, Leikaringen i Bondeungdomslaget og Unge folkemusikere i Oslo skal de i gang med folkedansaktivitet på Ammerud skole. Aktiviteten skal foregå som en del av aktivitetsskolen, som er gratis etter skoletid. Gjennom dans, sang og lek skal prosjektet fremme fysisk aktivitet, musikalitet, kulturopplevelser, samhold og tilhørighet. Visjonen for prosjektet er høy kvalitet - lav terskel.

Barnelaget i BLS får 50.000 kroner til kursing og honorarer til instruktører og musikere.

Telemark

Seljord Kunstforening vil sammen med biblioteket og kulturhuset lage en fritidsarena med kunstkurs for barn og unge. Biblioteket og kulturhuset er samlokalisert og ligger i gangavstand til barne- og ungdomsskole. Med dette prosjektet vil de skape fritidsaktivitet med utgangspunkt i kulturarven og lokale kunstnere, i et lokalsamfunn med lange kunst- og håndverkstradisjoner.

Seljord Kunstforening får 57.000 kroner til formingsmateriell, kursholdere og servering.

Vestfold

Brunla ungdomsskole og Verdensmestern skole skal sammen med Fabrikken Ungdomshus, Larvik kulturskole, Vestfold Frie Filmere, Lær Kidsa Koding, Spett Gaming og Sandnes Media ta skolen i bruk som arena for lek og læring utenom skoletiden. Prosjektet har som mål å skape en sosial og lærerik møteplass der ungdommer fra 12 til 16 år bruker digitale verktøy for kreativ utfoldelse innen de estetiske fagene.

Larvik kommune får 444,000 kroner til prosjektet, til utstyr til film- og musikkproduksjon og honorarer til instruktører.

Vestfold Digitale Ungdom samarbeider med Horten bibliotek og Folkeverkstedet Horten. De vil bygge et nettverk av engasjerte voksne som ønsker å skape en kreativ og lærerik arena for barna. Målet er å spre interesse og kunnskap om digital kultur, og skape en sosial arena for barn som i stor grad i dag ikke har hobbyer utenfor datamaskinen.

Vestfold Digitale Ungdom får 175.000 kroner til utstyr og kursing av frivillige.

Østfold

Sarpsborg Allianseidrettslag samarbeider med Sandesundveien barneskole, Sarpsborg allianseidrettslag og elevrådet om et prosjekt for fysisk aktivitet for alle på skolen.

De vil gi muligheten for barn og unge til fysiske aktiviteter med lav terskel og uten konkurranseelement. Fokus vil være på ferdighetstrening på eget nivå, lek og moro og bygging av sosiale relasjoner i et ufarlig og inkluderende miljø. På sikt er målet å involvere elever, foreldre og tidligere elever til å være med å drive prosjektet, bli trenere og ungdomsledere.

Sarpsborg Allianseidrettslag får 600,000 kroner til utstyr, kursing av trenere og honorarer.

Moss bibliotek skal sammen med Moss frivilligsentral, Circular Ways, Moss Spillforening og Kambo idrettslag gjøre biblioteket til en møteplass for ungdom.

Ungdom skal få en arena hvor de kan dyrke sine interesser, dele kunnskap og vise sine prestasjoner i fellesskap. Her planlegges et eget område for dataspill, brettspill og verksted. Spillforeningen vil bidra til å organisere spillturneringer og være et nettverk for ungdommene. Idrettslagets mål er å skape aktivitet gjennom e-sportslag.

Moss bibliotek/Moss kommune får 435.000 kroner til et eget rom i biblioteket som tilrettelegger for forskjellige aktiviteter som spillturneringer og kreative verksteder.

Alvimhaugen skole samarbeider med FAU på skolen, elevrådet og lokale frivillige organisasjoner om å holde Nærmiljøhuset ved Alvimhaugen skole åpent med aktiviteter for barn og unge hele dagen, hver dag.

Nå vil de utvide tilbudet med gratis fritidsaktiviteter og tur- og kulturaktiviteter, som teaterturer, kinobesøk, fotball- og ishockeykamper og turer til turområder i Østfold. På denne måten vil de gjøre barn og unge kjent med et bredere utvalg muligheter for fritidsaktiviteter.

Alvimhaugen skole/Sarpsborg kommune får 340.000 kroner til transport og inngangsbilletter, råvarer til matlaging og utstyr for å kunne utvide aktiviteten til Nærmiljøhuset.

Trøgstad bibliotek samarbeider med Trøgstad frivilligsentral og Home-Start Trøgstad. I løpet av sommeren 2018 skal de flytte sammen i et nytt aktivitetshus. Her skal de sørge for aktiviteter etter skoletid innen håndarbeid, forskeraktiviteter, matlaging og høytlesning.

For gjennomføring av aktivitetene skal også andre lokale ressurser bidra, som speidergruppa, elevrådet og helsesøster. Prosjektets mål er å skape en møteplass også for dem som ikke hører til under andre organiserte aktiviteter.

Trøgstad bibliotek/Trøgstad kommune får 327.000 kroner til aktivitetsutstyr, lerret og fremviser, kjøkkenutstyr, arrangementer og kursing.

Bruken Foreningen samarbeider med Haugeåsen Ungdomsskole, Hauge skole, Hauge Lokalsamfunn og Rolvsøy idrettsforening. De vil sammen organisere aktiviteter på barneskolen og ungdomsskolen på ettermiddag og kveldstid. Aktivitetene skal være innen musikk, som bandspilling, låtskriving og instrumentopplæring, dans, matlaging og lekpregede idrettsaktiviteter. Ønsket er at ungdommene føler tilhørighet til skolen og lokalsamfunnet sitt.

Bruken Foreningen får 300,000 kroner til utstyr og honorar til instruktører.

Fredrikstad bibliotek samarbeider med Frivilligsentralen i Fredrikstad og Makerspace-miljøet i Fredrikstad om å tilby åpent verksted på biblioteket for barn og unge i alderen 10 til 18 år, to til tre ettermiddager og kvelder i uka. Målet er å skape et attraktivt tilbud og en god møteplass for barn og unge som faller utenfor vanlige fritidsaktiviteter.

Frivilligsentralen bidrar med frivillige som ressurspersoner og veiledere for barna og ungdommene. Makerspace-miljøet bidrar med faglig ekspertise og hjelp til praktisk gjennomføring.

Fredrikstad bibliotek får 300,000 kroner til utstyr og materialer til verksteder og midler til organisering av aktivitetene.

Halmstad skole samarbeider med Halmstad skoles venner, Halmstad SFO, Frivilligsentralen, Rygge idrettsråd, Rygge kommune og Rygge Bondekvinnelag. Sammen ønsker de å gi barna på Halmstad et sted å gå til etter skoletid med aktiviteter som leksehjelp, verksteder, matlaging og bevegelsesglede. Skolen ligger sentralt i området og ved å åpne den for lokalsamfunnet på ettermiddagene, håper de å styrke samholdet.

Halmstad skole/Råde kommune får 200.000 kroner til utstyr til håndarbeidsgruppe, idrettsgruppe og matgruppe og kursing av frivillige.

Ringsaker kommune i Hedmark

Ringsaker bibliotek samarbeider med Brumunddal sanitetsforening og Brumunddal Y's Men's Club. I tillegg vil det være ungdom med i prosjektgruppa. De skal bygge opp et rom for ungdom på biblioteket og organisere temakvelder. Håpet er at prosjektet på denne måten skal føre til bedre kontakt mellom ulike aldersgrupper.

Ringsaker bibliotek får 210.000 kroner til opprusting av ungdomsavdelingen på biblioteket og til kursing.