(Besluttet av styret 21. mars 2013)

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et langsiktig mål om å bidra til en positiv utvikling i det norske samfunnet. Et slikt utgangspunkt innebærer at stiftelsen også ønsker å drive sin virksomhet minst på høyde med det som oppfattes som den beste praksis i sammenlignbare virksomheter.

De nedenstående etiske retningslinjer skal prege virksomheten og dømmekraften i Sparebankstiftelsen DNB. Reglene gjelder for alle ansatte i Sparebankstiftelsen DNB med datterselskaper, samt for alle medlemmer av de styrende organer.

1.  VI KOMMUNISERER AKTIVT, ÅPENT OG REDELIG

Sparebankstiftelsen DNB skal opptre med respekt, redelighet og omtanke. Vår kommunikasjon skal preges av det samme og være objektiv, åpen og sannferdighet.

2.  VI OPPFØRER OSS NØKTERNT

Sparebankstiftelsen DNB disponerer store midler som skal komme mange til gode over lang tid. Vi skal holde en høy bevissthet om dette gjennom å holde et nøkternt nivå på arrangementer og andre utgifter i stiftelsens regi.

Vi gir ikke utilbørlige eller personlige fordeler ut over det som følger av våre allmennyttige aktiviteter, ansatteavtaler og vedtatte honorarer.

3.  VI TAR IKKE IMOT

Vi tar ikke imot utilbørlige fordeler. Vi er særlig varsomme med invitasjoner, bespisning eller andre tilbud fra forbindelser som vi har eller vurderer samarbeid med. Dersom man er i tvil om fordelen er utilbørlig, skal man søke råd hos kollega eller leder.

Invitasjon til faglige konferanser og lignende arrangementer kan aksepteres fra bestående forretningsforbindelser når vi ikke er i en forhandlingssituasjon.

Sparebankstiftelsens hovedmodell er å dekke egne medarbeideres reise- og oppholds­utgifter.

Alle personlige gaver som går ut over rene oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, skal returneres giveren.

4.  VI UNNGÅR INTERESSEKONFLIKTER

Vi forebygger, identifiserer og håndterer interessekonflikter. Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. Vi er særlig aktsomme når vi får en arbeidsmessig situasjon som involverer egne interesser, slektninger og nære venner.

Vi er varsomme når vi gjør private investeringer i verdipapirer, kunst, instrumenter eller annet hvor det kan reises spørsmål om vi vil ha egennytte av at stiftelsen også er interessent.

For å synliggjøre de mest aktuelle konfliktområder, føres det en særskilt oversikt over styrets og de ansattes viktigste relasjoner med Sparebankstiftelsens aktuelle forbindelser og aktivitetsområder. Styremedlemmet og den ansatte er imidlertid selv ansvarlig for å håndtere alle interessekonflikter på en forsvarlig måte.

5.  VI SPØR HVIS VI ER USIKRE

Vi sikrer at vi forstår og etterlever våre etiske normer ved at vi i tvilstilfeller tar opp saken til diskusjon i vårt nærmiljø. Gjennom slik trening kan vi bidra til å bevare og styrke vår oppmerksomhet mot etiske dilemmaer.

Vi er klar over at overtredelse av etikkreglene kan få konsekvenser.