Stiftelsen eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi - ikke sponsing.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 3 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Ansatte i stiftelsens administrasjon

Våre allmennyttige bidrag:

 • To ganger i året har vi søknadsfrist om midler til lokale prosjekter i stiftelsens opprinnelsesområde på Østlandet. Videre, gir stiftelse støtte til prosjekter av nasjonal betydning over hele landet.

  Se alle våre gavetildelinger

 • Gjennom datterselskapet Dextra Musica kjøper stiftelsen verdifulle strykeinstrumenter og låner dem ut til våre fremste musikere. Til gjengjeld stiller musikerne opp på konserter og som instruktører og inspirasjonskilder for unge musikkskoleelever. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til å stimulere interessen for og kvaliteten av norsk musikkliv.

  Mer om instrumentsamlingen

 • I mars 2016 åpnet vi kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. I husets 12000 kvadratmeter finner du forskjellige scenerom og møterom, spisested og kontorplasser for kulturprodusenter og sosiale entreprenører. Målet er å skape nye møter på tvers av kunst- og fagretninger. Sparebankstiftelsen DNB eier og finansierer huset, som i sin tid var hovedkontor for Christiania Sparebank.

  Mer på sentralen.no

 • Vi ønsker å bidra til et engasjement for estetisk utvikling, gjennom å være en viktig mesen, støttespiller og katalysator innen norsk kunstliv. Stiftelsen bidrar til å utfylle norske museers samlinger med både norsk og internasjonal kunst, og kjøper verk museene ikke selv har anledning til å anskaffe.

  Alle kunstverkene og hvor du kan se dem

 • Sparebankstiftelsen DNB inngikk i 2016 en avtale om å kjøpe Amedia, og opprettet en egen stiftelse – Amediastiftelsen – som eier mediekonsernet. Amedia eier 62 lokalaviser over hele Norge. Lokalaviser er av stor betydning for lokalsamfunn, kultur, organisasjonsliv og demokrati. Amediastiftelsen skal sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser.

  Les mer på amedia.no

 • En omfangsrik fotosamling fra vår nære historie er gitt til forvaltning av Teknisk Museum, slik at den tilgjengeliggjøres for allmennheten. Samlingen har merkenavnet Dextra Photo, og består av mange bilder fra etterkrigstiden. Bildene er gjort tilgjengelig slik at du kan laste dem ned gratis.

  tekniskmuseum.no/foto

 • Prosjektet Skulpturstopp går ut på at anerkjente kunstnere inviteres til å lage en skulptur i en kommune på Østlandet. Kunstnerne har full kunstnerisk frihet, og lager skulpturen spesielt for stedet som er valgt. Målet er å bidra til flere skulpturer av høy internasjonal kvalitet på Østlandet.

  Mer på skulpturstopp.no

 • Det to år lange Dannelsesprogrammet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Ledelsesprogrammet gis som påskjønnelse og inspirasjon til folk som har et verv eller jobber i frivillig sektor, og har brukt store deler av fritiden sin på at andre skal ha det bra.

  Om Dannelsesprogrammet

 • Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikon til gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. Frem til 2015 var vi deleier i leksikonet sammen med Fritt Ord, Det norske Videnskaps-Akademi og Norsk Faglitterær Forfatterforening. Leksikonet er nå omgjort til en forening, der også universiteter og høyskoler er med som medlemmer og deltagere.

  Se SNL.no

 • Sparebankstiftelsen DNBs kunststipend på 175.000 kroner gis for å oppmuntre kunstnere i etableringsfasen til å jobbe videre med å etablere seg som selvstendige kunstnere. Vi har gitt stipendet årlig siden 2008. Som en del av stipendet får kunstneren tilbud om å holde separatutstilling i Oslo Kunstforening.

  Om kunststipendet og stipendutstillingen

 • Kunstgaven ble opprettet i 2011 og innebærer at det gis midler til en kunstinstitusjon over en treårsperiode til kjøp av ung og først og fremst norsk samtidskunst, og formidling av denne spesielt rettet mot barn og unge. Hvert prosjekt blir grundig dokumentert. Første mottaker var Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. I perioden 2015 til 2017 gis midlene til Punkt Ø i Østfold.

 • Sparebankstiftelsen DNB eier en stor samling verk av kunstneren Nikolai Astrup (1880-1928), som du kan se på KODE, Bergen kunstmuseum. Astrup brukte sin egen hage i Jølster som motiv i mange av verkene. Nå har vi satt i gang et prosjekt for å finne ut hvordan den var på Astrups tid.

 • De siste årene har stiftelsen samarbeidet med kulturskoler på Østlandet om en rekke tiltak som skal løfte spesielt strykermiljøet i regionen, med spilleseminarer, kurs, øvingshelger og konserter. Som inspirasjonskilder og lærere har prosjektet musikere i toppsjiktet av norske strykere, som har til felles at de låner strykeinstrument av vårt datterselskap, Dextra Musica.

  Om IRIS-prosjektet i Vestfold, Buskerud og Telemark

 • I prosjektet Opprop Tveten prøver vi å finne nye løsninger for å forhindre frafallet i videregående skole.

  Mer om Opprop Tveten

Formålene til stiftelsen:

- Være en stabil og langsiktig eier i DNB

- Videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte

Våre gaveformål

Kunst og kultur
Vi vil øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør vi gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Vi bidrar til å gjøre kunst tilgjengelig - både fysisk og intellektuelt. I tillegg er vi opptatt av kvalitet og av å skape gode møteplasser mellom kunstnere og publikum.

Kulturminner og historie
Vi vil støtte aktivitets- og formidlingstiltak som vekker barn og unges interesse for å ta vare på kulturminner og som skaper undring og interesse for vår nære og fjerne fortid. Videre vil vi støtte prosjekter som bidrar til å bevare håndverkstradisjoner gjennom overføring av kunnskap og kompetanse.

Friluftsliv og naturkunnskap
Vi vil øke barn og unges forståelse av sammenhengene i naturen gjennom å støtte prosjekter som bidrar til økt friluftsliv og prosjekter som stimulerer til nysgjerrighet, undring og viten om naturen.

Nærmiljø, idrett og lek
Vi vil støtte prosjekter som skaper gode møteplasser i nærmiljøet, med mål om å øke det lokale samholdet. Vi støtter også prosjekter som legger til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Opprinnelsen

Stiftelsens historie går tilbake til Christiania Sparebank, som i 1822 ble landets første sparebank. Sparebankene var selveiende institusjoner, og en andel av bankens årlige overskudd ble nesten helt fra starten gitt til allmennyttige formål. Fra 1900 og frem til årene etter krigen hadde de fleste kommuner i Norge sin egen sparebank. Etter en rekke større og mindre fusjoner ble i 1990 Sparebanken NOR etablert, som en sammenslutning av regionale sparebanker på Østlandet. Det som opprinnelig hadde vært over 100 lokale banker var nå samlet i én sparebank.

I 2002 ble Gjensidige NOR Sparebank omdannet til aksjebank, og det medførte at stiftelsen ble etablert. Sparebankfondet ble gitt til stiftelsen, som med disse midlene kjøpte aksjer i den omdannede banken. Den senere fusjonen mellom DnB og Sparebanken NOR i 2003, gjør at Sparebankstiftelsen DNB nå er største private eier i DNB.

Gaver og tildelinger

Sparebankstiftelsenes oppgave er å eie en andel i den banken de har sprunget ut av, samt å drive allmennyttig virksomhet i de områdene der midlene opprinnelig kommer fra.

Formålet til en sparebankstiftelse er å videreføre sparebanktradisjonene ved å gi midler til samfunnsnyttige tiltak i det området som ble dekket av den tilhørende sparebanken.

For Sparebankstiftelsen DNB innebærer dette at lokale gaver gis til tiltak i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark (samt Ringsaker kommune i Hedmark).

Nasjonale gaver gis til tiltak av nasjonal betydning over hele landet. Dette er i tråd med Sparebanken NORs historiske rolle som landets største sparebank, med sentrale oppgaver for hele sparebankvesenet.

Stiftelsens samfunnsnyttige innsats finansieres av utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB.

Les mer om historien vår