Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Se våre støtteordninger

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi - ikke sponsing. Les mer om virksomheten vår.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 7,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Ansatte i stiftelsens administrasjon

Våre allmennyttige bidrag:

 • Størsteparten av tildelingene gis til lokale tiltak i regi av organisasjoner på Østlandet. Stiftelsen gir også støtte til prosjekter av nasjonal betydning over hele landet.

  Se alle våre tildelinger

 • Gjennom datterselskapet Dextra Musica kjøper stiftelsen verdifulle strykeinstrumenter og låner dem ut til våre fremste musikere. Til gjengjeld stiller musikerne opp på konserter og som instruktører og inspirasjonskilder for unge musikkskoleelever. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til å stimulere interessen for og kvaliteten av norsk musikkliv.

  Mer om instrumentsamlingen

 • I 2016 åpnet vi kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. I husets 12000 kvadratmeter finner du forskjellige scenerom og møterom, spisested og kontorplasser for kulturprodusenter og sosiale entreprenører. Målet er å skape nye møter på tvers av kunst- og fagretninger. Sparebankstiftelsen DNB eier og finansierer huset, som i sin tid var hovedkontor for Christiania Sparebank.

  Mer på sentralen.no

 • Vi ønsker å bidra til et engasjement for estetisk utvikling, gjennom å være en viktig mesen, støttespiller og katalysator innen norsk kunstliv. Stiftelsen bidrar til å utfylle norske museers samlinger med både norsk og internasjonal kunst, og kjøper verk museene ikke selv har anledning til å anskaffe.

  Alle kunstverkene og hvor du kan se dem

 • Sparebankstiftelsen DNB inngikk i 2016 en avtale om å kjøpe Amedia, og opprettet en egen stiftelse – Amediastiftelsen – som eier mediekonsernet. Amedia eier 62 lokalaviser over hele Norge. Lokalaviser er av stor betydning for lokalsamfunn, kultur, organisasjonsliv og demokrati. Amediastiftelsen skal sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser.

  Les mer på amedia.no

 • En omfangsrik fotosamling fra vår nære historie er gitt til forvaltning av Teknisk Museum, slik at den tilgjengeliggjøres for allmennheten. Samlingen har merkenavnet Dextra Photo, og består av mange bilder fra etterkrigstiden. Bildene er gjort tilgjengelig slik at du kan laste dem ned gratis.

  tekniskmuseum.no/foto

 • Prosjektet Skulpturstopp går ut på at anerkjente kunstnere inviteres til å lage en skulptur i en kommune på Østlandet. Kunstnerne har full kunstnerisk frihet, og lager skulpturen spesielt for stedet som er valgt. Målet er å bidra til flere skulpturer av høy internasjonal kvalitet på Østlandet.

  Mer på skulpturstopp.no

 • Det to år lange Dannelsesprogrammet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Ledelsesprogrammet gis som påskjønnelse og inspirasjon til folk som har et verv eller jobber i frivillig sektor, og har brukt store deler av fritiden sin på at andre skal ha det bra.

  Om Dannelsesprogrammet

 • Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikon til gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. Frem til 2015 var vi deleier i leksikonet sammen med Fritt Ord, Det norske Videnskaps-Akademi og Norsk Faglitterær Forfatterforening. Leksikonet er nå omgjort til en forening, der også universiteter og høyskoler er med som medlemmer og deltagere.

  Se SNL.no

 • Siden 2008 har vi sammen med Oslo Kunstforening årlig delt ut kunststipend og arrangert kunstutstilling.

  Om kunststipendet og stipendutstillingen

 • På Tveten gård i Oslo får ungdommer tilbud om alternative skoledager en dag i uka.

  Mer informasjon på opproptveten.no

To hovedformål

 • Være en langsiktig eier i DNB. Stiftelsens grunnkapital består av 130 millioner aksjer i DNB.
 • Bruke av overskuddet til allmennyttige formål. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjonene gjennom å støtte tiltak til beste for det norske samfunnet. Tiltak i de distriktene som har bygget opp kapitalen prioriteres.

Over tid skal minst 75 prosent av tildelingene og investeringene gå til stiftelsens geografiske kjerneområde, som er det opprinnelige hjemmeområdet for Sparebanken NOR: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vest-fold og Telemark, og Ringsaker kommune i Hedmark.

Det gis også tiltak av nasjonal betydning over hele landet. Dette gjelder prosjekter i regi av landsomfattende organisasjoner, museer, kunstnerhjem og kulturminner av nasjonal betydning.

Vi bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

 • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
 • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
 • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
 • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Formålsområder for tildelinger:

Stiftelsen prioriterer meningsfylte aktiviteter for barn og unge innenfor følgende formålsområder:

 • Kunst og kultur
 • Nærmiljø og kulturarv
 • Natur og friluftsliv
 • Idrett og lek

Opprinnelsen

Stiftelsens historie går tilbake til Christiania Sparebank, som i 1822 ble landets første sparebank. Sparebankene var selveiende institusjoner, og en andel av bankens årlige overskudd ble nesten helt fra starten gitt til allmennyttige formål. Fra 1900 og frem til årene etter krigen hadde de fleste kommuner i Norge sin egen sparebank. Etter en rekke større og mindre fusjoner ble i 1990 Sparebanken NOR etablert, som en sammenslutning av regionale sparebanker på Østlandet. Det som opprinnelig hadde vært over 100 lokale banker var nå samlet i én sparebank.

I 2002 ble Gjensidige NOR Sparebank omdannet til aksjebank, og det medførte at stiftelsen ble etablert. Sparebankfondet ble gitt til stiftelsen, som med disse midlene kjøpte aksjer i den omdannede banken. Den senere fusjonen mellom DnB og Sparebanken NOR i 2003, gjør at Sparebankstiftelsen DNB nå er største private eier i DNB.

Les mer om historien vår