Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Se våre støtteordninger

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi - ikke sponsing. Les mer om virksomheten vår.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Vi bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

 • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
 • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
 • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
 • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Ansatte i stiftelsens administrasjon

Våre allmennyttige bidrag:

 • Størsteparten av tildelingene gis til lokale tiltak i regi av organisasjoner på Østlandet. Stiftelsen gir også støtte til prosjekter av nasjonal betydning over hele landet.

  Se alle våre tildelinger

 • Gjennom datterselskapet Dextra Musica kjøper stiftelsen verdifulle strykeinstrumenter og låner dem ut til våre fremste musikere. Til gjengjeld stiller musikerne opp på konserter og som instruktører og inspirasjonskilder for unge musikkskoleelever. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til å stimulere interessen for og kvaliteten av norsk musikkliv.

  Mer om instrumentsamlingen

 • I 2016 åpnet vi kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. I husets 12000 kvadratmeter finner du forskjellige scenerom og møterom, spisested og kontorplasser for kulturprodusenter og sosiale entreprenører. Målet er å skape nye møter på tvers av kunst- og fagretninger. Sparebankstiftelsen DNB eier og finansierer huset, som i sin tid var hovedkontor for Christiania Sparebank.

  Mer på sentralen.no

 • Vi ønsker å bidra til et engasjement for estetisk utvikling, gjennom å være en viktig mesen, støttespiller og katalysator innen norsk kunstliv. Stiftelsen bidrar til å utfylle norske museers samlinger med både norsk og internasjonal kunst, og kjøper verk museene ikke selv har anledning til å anskaffe.

  Alle kunstverkene og hvor du kan se dem

 • Sparebankstiftelsen DNB inngikk i 2016 en avtale om å kjøpe Amedia, og opprettet en egen stiftelse – Amediastiftelsen – som eier mediekonsernet. Amedia eier 62 lokalaviser over hele Norge. Lokalaviser er av stor betydning for lokalsamfunn, kultur, organisasjonsliv og demokrati. Amediastiftelsen skal sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser.

  Les mer på amedia.no

 • Tilskuddsordningen "Arenaer for tilhørighet" skal bidra til at barn og unge kan treffes og få brukt ferdighetene sine. Målet er at flere skal oppleve tilhørighet.

  Les mer om tilskuddsordningen

 • En omfangsrik fotosamling fra vår nære historie er gitt til forvaltning av Teknisk Museum, slik at den tilgjengeliggjøres for allmennheten. Samlingen har merkenavnet Dextra Photo, og består av mange bilder fra etterkrigstiden. Bildene er gjort tilgjengelig slik at du kan laste dem ned gratis.

  tekniskmuseum.no/foto

 • Prosjektet Skulpturstopp går ut på at anerkjente kunstnere inviteres til å lage en skulptur i en kommune på Østlandet. Kunstnerne har full kunstnerisk frihet, og lager skulpturen spesielt for stedet som er valgt. Målet er å bidra til flere skulpturer av høy internasjonal kvalitet på Østlandet.

  Mer på skulpturstopp.no

 • Det to år lange Dannelsesprogrammet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Ledelsesprogrammet gis som påskjønnelse og inspirasjon til folk som har et verv eller jobber i frivillig sektor, og har brukt store deler av fritiden sin på at andre skal ha det bra.

  Om Dannelsesprogrammet

 • Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikon til gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. Frem til 2015 var vi deleier i leksikonet sammen med Fritt Ord, Det norske Videnskaps-Akademi og Norsk Faglitterær Forfatterforening. Leksikonet er nå omgjort til en forening, der også universiteter og høyskoler er med som medlemmer og deltagere.

  Se SNL.no

 • Siden 2008 har vi sammen med Oslo Kunstforening årlig delt ut kunststipend og arrangert kunstutstilling. Kunststipendet er på 200.000 kroner fra 2018.

  Om kunststipendet og stipendutstillingen

 • "Kunsten i dag" er en treårig tildeling til en kunstinstitusjon på Østlandet til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av kunstnere bosatt i Norge. Kunsten kan blant annet være av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller innlemmes i institusjonens samling. Prosjektene formidles til publikum og dokumenteres for ettertiden. Mottakere av Kunsten i dag (tidligere Kunstgaven) har vært: Henie Onstad Kunstsenter (2011-2013), Punkt Ø/F15 (2014-2016) og Vestfossen kunstlaboratorium (2017-2020).

 • Sparebankstiftelsen DNB eier en stor samling verk av kunstneren Nikolai Astrup (1880-1928), som du kan se på KODE, Bergen kunstmuseum. Gjennom å legge til rette for forsking og kunnskapsutvikling er stiftelsens mål å øke forståelsen av Astrups kunst, både i Norge og i utlandet.

 • Programmet, som er i regi av Dextra Musica, skal bidra til at unge utøvere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt kunstnerisk nivå.

  Mer om Program for unge utovere

 • Instrumenter i fokus er et treårig (2017-2019) talent- og rekrutteringstiltak for instrumentene kontrabass, harpe, fagott, obo og orgel, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, i regi av vårt datterselskap Dextra Musica.  

  Mer om Instrumenter i fokus

 • I prosjektet Opprop Tveten prøver vi å finne nye løsninger for å forhindre frafallet i videregående skole.

  Mer om Opprop Tveten

 • I  juni 2019 markerte vi starten for et nytt satsingsområde som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. 

  Organisasjoner som vil søke støtte kan gjøre dette innen stiftelsens eksisterende støtteordninger.

 • Stiftelsen oppfordrer organisasjoner som jobber for å skape et triveligere miljø rundt Oslofjorden til å søke om støtte til prosjekter. Målet med Oslofjordsatsingen er å inspirere flere til å oppleve, forstå og ta vare på fjorden.

  Organisasjoner som vil søke støtte kan gjøre dette innen stiftelsens eksisterende støtteordninger.

Formålene til stiftelsen:

- Være en stabil og langsiktig eier i DNB

- Videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte

Våre formålsområder for tildelinger

Kunst og kultur
Vi vil øke interessen for kunst og kultur. Det gjør vi ved å støtte prosjekter som sørger for god formidling og ved å gjøre kunst av høy kvalitet tilgjengelig.

Nærmiljø og kulturarv
Vi vil fremme samholdet i lokalmiljøet og støtter tiltak som skaper gode møteplasser i nærmiljøet og bidrar til at barn og unge opplever tilhørighet. Vi støtter også tiltak som formidler historie, viderefører tradisjoner og inspirerer ungdom til deltakelse i demokratiet.

Natur og friluftsliv
Vi vil øke barn og unges forståelse og interesse for sammenhengene i naturen gjennom å støtte prosjekter som stimulerer til naturopplevelser og aktiv bruk av naturen, og inspirerer til nysgjerrighet og skaperkraft.

Idrett og lek
Vi støtter tiltak som legger til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og unge, og bidrar til trivsel i nærmiljøet.

Opprinnelsen

Stiftelsens historie går tilbake til Christiania Sparebank, som i 1822 ble landets første sparebank. Sparebankene var selveiende institusjoner, og en andel av bankens årlige overskudd ble nesten helt fra starten gitt til allmennyttige formål. Fra 1900 og frem til årene etter krigen hadde de fleste kommuner i Norge sin egen sparebank. Etter en rekke større og mindre fusjoner ble i 1990 Sparebanken NOR etablert, som en sammenslutning av regionale sparebanker på Østlandet. Det som opprinnelig hadde vært over 100 lokale banker var nå samlet i én sparebank.

I 2002 ble Gjensidige NOR Sparebank omdannet til aksjebank, og det medførte at stiftelsen ble etablert. Sparebankfondet ble gitt til stiftelsen, som med disse midlene kjøpte aksjer i den omdannede banken. Den senere fusjonen mellom DnB og Sparebanken NOR i 2003, gjør at Sparebankstiftelsen DNB nå er største private eier i DNB.

Tildelinger

Formålet til en sparebankstiftelse er å eie en andel i den banken de har sprunget ut av og videreføre sparebanktradisjonene ved å gi midler til samfunnsnyttige tiltak i det området som ble dekket av den tilhørende sparebanken.

For Sparebankstiftelsen DNB innebærer dette at vi gir størsteparten av tildelingene i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark fylke. I tillegg til følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt i Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke.

Det gis også tildelinger til tiltak av nasjonal betydning over hele landet. Dette er i tråd med Sparebanken NORs historiske rolle som landets største sparebank, med sentrale oppgaver for hele sparebankvesenet.

Les mer om historien vår