Sentrale elementer i vår virksomhetsstyring er:

- Uavhengighet i forhold til gavemottakere, samarbeidspartnere og andre interessenter
- Løpende kommunikasjon og rapportering om vår virksomhet
- En god forankring for vedtekter, mål og strategier
- Høy kvalitet på medarbeiderne
- Gjennomprøvde arbeidsprosesser

Vi følger European Foundatin Centers prinsipper for god praksis.

Styrings- og kontrollvirksomheten

Styrings- og kontrollvirksomheten er basert på følgende hovedprinsipper:

- Vår virksomhet skal til enhver tid være tilpasset anbefalingene fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse. Styret har årlige diskusjoner knyttet til stiftelsens strategiske plan. I tillegg foretar styret årlig revidering av etiske retningslinjer og tildelte fullmakter. Administrasjonen utarbeider årlig handlingsplaner og budsjetter for det kommende året. Disse behandles og besluttes av styret.

- Administrasjonen utarbeider faste rapporter til styret:
finansiell utvikling (månedlig)
regnskap (kvartalsvis)
status handlingsplaner (halvårlig)
risiko (alle forhold som kan gi et økonomisk eller omdømmemessig tap) med eventuelle behov for tiltak (årlig)

- For alle faste, vesentlige arbeidsoppgaver skal det foreligge dokumentasjon på det rammeverk som gjelder og de rutiner/prosesser som skal benyttes i arbeidet.

- Saksbehandling og beslutningsmyndighet skal som hovedregel ikke utøves av samme person. Den enkelte medarbeider har ansvar for kvaliteten på egne arbeidsoppgaver og at de løses med i tråd med Sparebankstiftelsen DNBs mål, strategier og etiske retningslinjer. Dersom man i konkrete saker er i tvil om hva dette innebærer, skal man rådføre seg med kolleger.

Risiko

Det gjøres årlig en vurdering av den risiko for tap, feil eller svakheter som ligger i stiftelsen og dens aktiviteter. Der denne vurderingen påviser at det eksisterer et forbedringsbehov, blir det iverksatt risikoreduserende tiltak. Risikosituasjonen blir periodisk rapportert til styret.​